درباره استراسبورگ درباره استراسبورگ بیشتر بدانیم

ین شهر هفتمین شهر بزرگ فرانسه و مرکز ناحیه الزاس می‌باشد. موقعیت ویژه جغرافیایی این شهر در حد فاصل ارتباطات بین‌المللی با قدمتی اروپایی، مشرف به رودخانه راین، به این شهر اهمیت بی بدیل می‌بخشد.