تور عمان (مسقط)

3 شب 09 مهر تا 30 آبان
شروع از 3260000 تومان

تور قونیه

4 شب 07 مهر تا 23 آذر
شروع از 5960000 تومان

تور بالی

7 شب 06 مهر تا 08 آبان
شروع از 8900000 تومان

تور بمبئی - گوا

6 شب 14 مهر تا 02 آبان
شروع از 9995000 تومان