یک سفر رویایی با غزال
3 شب 19 دی تا 31 فروردین
شروع از 1570000 تومان
3 شب 10 تا 31 اردیبهشت
شروع از 2695000 تومان
4 شب 10 تا 31 اردیبهشت
شروع از 2895000 تومان